Informacja dla Rodziców

Szanowni Rodzice,
Uprzejmie informuję, że od 19.05.2020r. przedszkole wznawia działalność opiekuńczą. Chcemy objąć opieką dzieci Rodziców wcześniej zadeklarowanych podczas przeprowadzonego sondażu telefonicznego. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z oświadczeniami niezbędnymi do przyjęcia dziecka do przedszkola, które będą Państwo zobowiązani podpisać z chwilą powrotu dziecka do placówki.
Z poważaniem Alicja Przybylińska

 

Załącznik nr 1 – do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
COVID -19

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………..

Imię i nazwisko Rodziców……………………………………….

Numery telefonu do kontaktu…………………………………….

Szanowni Państwo
Powrót dzieci do przedszkola obciążony jest zwiększoną emisją czynników wywołujących COVID-19, zarówno u dziecka, rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników.
Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa, dzieci i personelu przedszkola prosimy o zapoznanie się z poniższym oświadczeniem.

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że jestem zainteresowany pobytem dziecka w placówce oświatowej, w ramach opieki przedszkolnej realizowanej w reżimie sanitarnym od dnia 18 maja 2020 roku.
2. Oświadczam, w okresie dwóch tygodni moje dziecko ani nikt z najbliższej rodziny nie był zakażony koronawirusem, jak również nie przebywał na kwarantannie lub w izolacji domowej.
3. Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce zasad, związanych z reżimem sanitarnym, zawartych w następujących dokumentach obowiązujących w Przedszkolu Niepublicznym „Stokrotka” w Inowrocławiu:
a) Procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa Covid-19;
b) Procedurze bezpiecznej organizacji opieki na terenie placówki w związku z reżimem sanitarnym związanym ze stanem epidemicznym w kraju;
c) Procedurze postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na profilaktyczne przeprowadzenie przez opiekunów zatrudnionych w placówce badań pomiaru temperatury dziecka w czasie jego pobytu w ramach opieki przedszkolnej realizowanej w reżimie sanitarnym, przy użyciu „bezdotykowego” termometru elektronicznego.
5. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia u niego jakichkolwiek objawów chorobowych podczas pobytu w przedszkolu.
6. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej dziecka/domowników w związku z infekcjami oraz wirusem Covid-19.
7. Jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” w Inowrocławiu w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

………………………………………………………………………
Czytelny podpis Rodzica